دوشنبه, 03 مهر 1402

 

ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه ، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار محسوب می شود.

تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به  خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد

 

صدور بیمه شخص ثالث به صورت آنلاین:

بیمه ایران من

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات